REGULAMIN PROMOCJI "Rabat 10% na wszystko”

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat -10% na wszystko” Rattanland Sp. z o.o.  siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Pogodna 8, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000457389, NIP 5993166003, REGON 081120110.

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.ratanland.pl.

3. Promocja „Rabat -10% na wszystko” dotyczy całości asortymentu produktów ze sklepu internetowego www.ratanland.pl.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu i zaakceptują niniejszy regulamin, co będzie jednoznaczne w przypadku wykorzystania kodu rabatowego.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 10% od bazowej ceny sprzedaży każdego z produktów.

6. Aby wziąć udział w Promocji, należy polubić fanpage Rattanland na platformie Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/ratanlandpl/. Uzyskany za polubienie kod rabatowy należy wpisać na stronie sklepu www.ratanland.pl w podsumowaniu koszyka. Szczegółowa instrukcja procesu TUTAJ.

7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

8. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od godziny 15:00 dnia 03.03.2019 roku do odwołania.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.ratanland.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Rabat 10% za polubienie na FB dotyczy tylko produktów nie objętych promocją.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2019 r.